www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

ROOM FOR IMPROVED FUTURES Sites of becoming? # 1/2
06 Sep, 2018 -
28 Sep, 2018
Marianne Heier (NO), Stevphen Shukaitis (GB), Kim Rygiel (CA) og Feyzi Baban (CA) .
talk, performance, tekstproduktion og udstilling

Klik på billedet og se flere billeder
ROOM FOR IMPROVED FUTURES 

Sites of becoming? # 1/2 

PERFORMANCE, TALK OG UDSTILLING
med deltagelse af Marianne Heier (NO), Stevphen Shukaitis (GB), Kim Rygiel (CA) og Feyzi Baban (CA) .

Første del af Sites of Becoming handler om fordelingen af ressourcer, samarbejde og fællesskab

Torsdag d. 6. september kl. 16.30 åbner vi for udstillingen med performance af Marianne Heier, talk af Stevphen Shukaitis og en tekstudgivelse af Kim Rygiel og Feyzi Baban. Vi slutter arrangementet med en bid mad.

Udstilling: 7.9.-28.9
Åben onsdag til fredag kl. 13-17


Scroll for English

Performance af Marianne Heier
En fortælling om ressourcernes bevægelse igennem tid og rum, mens de dræner livet ud af nogle og lander i hænderne på andre. Europa eroderer under den fremskredende kapitalisme, mens værdien i tid og kompetencer forandres og klasseskellet bliver større. Heiers og hendes families egne oplevelser krydses af Stravinsky’s Libretto (komponeret af W. H. Auden and Chester Kallman) og Marie Antoinettes storhed og fald. Performancen følger ressourcerne fra øst til vest, gennem syden og op til den privilegerede nord med dets selvbillede som demokratisk og retfærdig. Hvor ender det hele og er alt defineret på forhånd eller er det muligt, at forestille sig et resultat end det åbenlyse og katastrofale?

Dialog mellem Marianne Heier og Agnieszka Wolodzko om performancen

Talk af Stevphen Shukaitis:
Talken handler om samarbejd-spraksis, arbejdsvilkår og internaliserede logikker. Talken er baseret på Shukaitis’ mangeårige forskning og korrespondancer med blandt bl.a. kunstnere, musikere og teoretikere. Spørgsmål om socialitet, kollektivitet og de praksisser der skaber, animere og legemliggøre disse, er udgangspunktet for talken.

Tekstudgivelse af Kim Rygiel og Feyzi Baban.
Teksten handler om at leve sammen og hvordan græsrodsbevægelser, kunstprojekter og fællesskabsbaserede initiativer modarbejder de højre-drejede og populistiske bevægelser med kulturproduktion og kreative udtryksformer. Den dykker ned i specifikke kunst- og kulturprojekter og ser på hvordan disse skaber nye typer af rum og fællesskaber for ny forståelse og overtræder gængse dikotomier som statsborger/indvandrer og insider/outsider.

Bios
Marianne Heier er en norsk kunstner. Hun er uddannet i Milano og Oslo, hvor hun også arbejder og er bosat. Hendes værker kan ses i en kontekst af institutionskritisk tradition, men Heiers position er et resultat af personligt engagement og personlige erfaringer. De centrale temaer i værkerne er værdiens kredsløb og spørgsmål relateret til økonomi og gavens magt.  Med et kritisk og humoristisk greb vender hun sund fornuft på hovedet og lader andre tolkninger og potentialer komme frem. Resultatet kan tolkes som performance, tekst, installation eller rumlig intervention. Hendes værker bliver ofte givet til kultur- og kunstinstitutioner, hvilket sætter fokus på og udfordrer de hierarkiske konventioner og magt relationer i feltet. Hendes seneste værker er ofte skabt i samarbejde med performance-kunstnere, med en særlig interesse i koreografi som en metode at udforske (og udfordre) ideologisk ladede rum.

Stevphen Shukaitis er lektor ved University of Essex, Center for Arbejd og Organisation. Han er medlem af Autonomedia Editorial Colletive. Siden 2009 har han koordineret og redigeret Minor Compositions (http://www.minorcompositions.info). Hans forskning fokuserer på fremkomsten af den kollektive forestillingsevne i sociale bevægelser og de skiftende kompositioner af kulturelle og kunstnerisk arbejde.

Kim Rygiel er lektor ved Wilfrid Laurier University, i afdelingen for statskundskab og the Basillie School of International Affairs. Hun er meddirektør på Laurier’s internationale migrationsforskningscenter og redaktør på tidsskriftet Citizenship Studies. Hendes forskningsinteresser fokuserer sig på kritisk migration, statsborgerskab og grænsepolitik i Nordarmerika og Europa. Hendes forskning undersøger de måder grænsepolitik begrænser rettigheder og skaber nye former for inklusion og eksklusion. Hun er forfatter til flere bøger om emnet og er udgivet i flere tidsskrifter.

Feyzi Baban er lektor ved Trent University, i afdelingen for statskundskab og international udvikling. Hans forskning inkluderer kosmopolitisk teori, senmoderne samfund og deres statsborgerskabspolitik/ integrationspolitik, europæisk integration og alternative former for modernitet i ikke-vestlige kulturer. Hans arbejde er udgivet i flere bogsamlinger og i tidsskrifter som Global Society, European Journal of Social Theory, Citizenship Studies and Studies of Political Economy.PERFORMANCE, TALK AND EXHIBITION
With participation from Marianna Heier (NO), Kim Rygiel (CA), Feyzi
Baban (CA) and Stevphen Shukaitis (GB).

Thurday the 6th of September: Exhibition opening with a performance by Marianne Heier, talk by Stevphen Shukaitis and a publication by Kim Rygiel and Feyzi Baban.
Exhibition: 7.9.- 28.9 Open Wednesday to
Friday 13-17

Thurday the 6th of September:

Performance by Marianne Heier
A tale of the movement of resources through time and space, draining people’s lives, and ending up on the hands of the new. As Europe erodes under advanced capitalism, the value of time and competence change and the class divide grows. The artist and her family’s experiences are crossed with the libretto for Stravinsky’sThe Rake Progress by W.H. Auden and Chester Kallman and Marie Antoinette’s rise and fall. The Performance follows the flow of resources from the former East to the West, through the South  and towards the priviledged North with it’s self image as fair, democratic and just. Where will this lead? Has the dice been cast, or is it possible to imagine another outcome than the obviously, disastrous one?

The performance will be discussed in a dialog between Marianne Heier and Agnieszka Wolodzko.

Talk by Stevphen Shukaitis: Regarding collaborative practice, work conditions and internalized logics. The talk is based on Shukaitis’ ongoing research and correspondence with artists, musicians and
theorist, among others. Questions regarding sociality, collectivity and the practices that creates, animates and embody these, are the starting point.

Publication by Kim Rygiel and Feyzi Baban.
The text/article revolves around living together and how grassroot art projects and community-based initiatives counteract growing right wing and populist movements with cultural production and creative and artistic forms of expression. It delves into specific art and cultural projects and how they create new types of spaces and forms of community that enable new understanding and transgress traditional binaries such as citizens/refugees and insider/outsider.
Bios:
Marianne Heier is a visual artist, educated in Milan and Oslo. Her work can be seen as situated within an institution-critical artistic tradition; but Heier's position is rather the result of personal engagement, motivated by personal, lived experience, than of a calculated, strategic institution-critical praxis. Questions related to economy and the circulation of value are central throughout her work, with the inherent power of the gift as a recurrent theme. With a critical and humorous touch, she turns the things we often think of as “common sense” upside down and lets other interpretation and
possibilities emerge. The result may be presented as performance, text, installation, or spatial interventions. She often offers her work as gifts to institutions within the art field, thus highlighting
and challenging hierarchical conventions and power relationships. Her recent works are often collaboration with artists from performative fields, with special interest for choreography as a means to explore (and challenge) ideologically charges spaces.

Stevphen Shukaitis is Senior Lecturer at the University of Essex, Centre for Work and Organization, and a member of the Autonomedia editorial collective. Since 2009 he has coordinated and edited Minor Compositions (http://www.minorcompositions.info). He is the author of Imaginal Machines: Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Day (2009) and The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labor After the Avant-Garde (2016), and editor
(with Erika Biddle and David Graeber) of Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective Theorization (AK Press, 2007).His research focuses on the emergence of collective imagination in
social movements and the changing


Kim Rygiel is Associate Professor in the Department of Political Science and the Balsillie School of International Affairs at Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada. She is Associate Director of
Laurier’s International Migration Research Centre and Associate Editor of the journal Citizenship Studies.  Her research interests focus on critical migration, citizenship and border politics within North
America and in Europe. Her research investigates the ways in which the regulation of movement restricts rights and creates new forms of inclusion and exclusion as well as the self-organized struggles and protests of migrants and refugees as well as solidarity organizing and networks which emerge in response to border and mobility regimes.

Feyzi Baban is Associate Professor of Political Studies and International Development at Trent University, Peterborough, Canada. His research interests include cosmopolitan theory, the politics of
citizenship in late modern societies, European Integration and alternative forms of modernity in non-Western cultures.   His work is published in several edited book collections and in such journals as
Global Society, European Journal of Social Theory, Citizenship Studies and Studies of Political Economy.***************************************************************************************************
***************************************************************************************************


About the projet:
Room for Improved Futures is the title of a two year exhibition program based on an international network. The project is initiated by rum46 - curated and organized by curator Agnieszka Wolodzko and visual artist Grete Aagaard in collaboration with the art projects and platforms Trade Test Site, Sigrids Stue, Imaginary Republik and CCS Centre for Contemporary Art Kiev*.  In Room for Improved Futures we invite a diverse group of practitioners, artists, writers and theorists who will address issues on democracy, urbanity, participation, community and hidden economies. The project is organized in 4 public programs each divided in 3 sessions which will include artists’ talks and presentations, exhibitions, lectures, texts and workshops.

RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46